ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees hieronder de algemene voorwaarden die van toepassing zijn tijdens de Voetbal XL Events.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOETBAL XL EVENTS

Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, die zijn te raadplegen via de website van Voetbal XL Events , wordt verstaan onder:  

 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die ten tijde van een Voetbal XL Event ten minste 6 jaar oud is en die in gevolge de Overeenkomst is aangemeld voor een Voetbal XL Event. 
  Aanmelder: de natuurlijke persoon die namens een Deelnemer een Overeenkomst aangaat en daartoe (wettelijk) bevoegd is.
 • Voetbal XL Events: door Voetbal XL Events georganiseerde voetbaldagen omschreven op de Website en het inschrijfformulier.
 • Voetbal XL Events:  handelend onder de naam Voetbal XL Events, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81763700
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Voetbal XL Events en Aanmelder ter zake van deelname door Deelnemer aan een Voetbal XL Event.
 • Website: de website van Voetbal XL Events zijnde de url: www.voetbalxlevents.nl 


Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Voetbal XL Events gedane aanbiedingen en/of Overeenkomsten.
 2. Voetbal XL Events stemt uitdrukkelijk niet in met de toepasselijkheid van enige algemene (en/of specifieke) voorwaarden en/of bedingen van de Aanmelder en/of de Deelnemer.
 3. Niet-toepasselijkheid en/of afwijkingen van dan wel aanvullingen in welke vorm dan ook op de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst gelden slechts indien Voetbal XL Events daarmee uitdrukkelijk schriftelijk vooraf heeft ingestemd.
 4. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de Algemene Voorwaarden en bepalingen in de Overeenkomst prevaleren de laatste.
 5. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden en/of van de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet aan. Ter vervanging van de nietige bepaling zal een nieuwe bepaling worden vastgesteld, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de strekking van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 6. Voetbal XL Events is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3 – Aanmelding

 1.  Aanmelding kan uitsluitend geschieden door tijdige digitale inzending van het daartoe bestemde inschrijfformulier dat is te vinden via de Website
 2. Door het tijdig inzenden van het inschrijfformulier als genoemd in lid 1 van dit artikel wordt Deelnemer aangemeld voor deelname aan de Voetbal XL Events dat door de Aanmelder en Deelnemer op het inschrijfformulier is aangegeven, tenzij voor Aanmelding het maximale aantal deelnemers voor het betreffende Voetbal XL Event reeds is bereikt.
 3. Te gelijker tijd met de Aanmelding ontvangt de Aanmelder informatie over het digitaal te betalen bedrag en de wijze van betalen hiervan; na ontvangst van de betreffende betaling is de Aanmelding compleet en komt de Overeenkomst tot stand.
 4. Aanmelder en Deelnemer zijn verplicht om alle voor de uitoefening van de Overeenkomst relevante omstandigheden waaronder, maar niet beperkt tot, persoonlijke voorkeuren, medicijngebruik, dieetwensen en allergieën, bij Aanmelding schriftelijk mede te delen aan Voetbal XL Events.
 5. Een Voetbal XL Event is optimaal geschikt voor kinderen tussen de leeftijd van 6 en 12 jaar. Bij een afwijkende leeftijd kan de Aanmelder contact opnemen met Voetbal XL Event om te bezien of de Deelnemer alsnog kan/wil aansluiten; Voetbal XL Events heeft hierin een doorslaggevende stem.
 6. Aanmeldingen worden door Voetbal XL Events geregistreerd op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier.
 7. Na ontvangst van de betaling van het betreffende bedrag, ontvangt de Aanmelder een bevestiging van inschrijving.
 8. Na het bereiken van het maximale aantal Deelnemers voor de betreffende Voetbal XL Events, geeft de Website aan dat dit betreffende Voetbal XL Events is “uitverkocht” en kunnen er derhalve geen Aanmeldingen meer voor dit betreffende Voetbal XL Events worden verricht.

Artikel 4 – Betaling

 1. De kosten en de wijze van betalen voor deelname aan een Voetbal XL Event staan vermeld op de Website en het inschrijfformulier.
 2. Indien betaling van de verschuldigde kosten niet tijdig is ontvangen, wordt de Aanmelding ongedaan gemaakt en komt er geen Overeenkomst tot stand.
 3. Betaling via de U-pas is mogelijk. 

Artikel 5 – Korting

 1. Kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten.
 2. Kortingscodes kunnen niet worden gecumuleerd.

Artikel 6 – Annulering, wijziging en beëindiging

 1. Een Aanmelding is voor de Aanmelder onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen Overeenkomst wijzigingen aan te brengen of deze te annuleren, behoudens het bepaalde in dit artikel.
 2. Voetbal XL Events is gerechtigd een Voetbal XL Event uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het betreffende Voetbal XL Event bij onvoldoende Aanmeldingen of overige zwaarwegende omstandigheden te annuleren en Deelnemer deelname aan een alternatief Voetbal XL Event aan te bieden. Indien Deelnemer geen gebruik wenst te maken van het aanbod, zal Voetbal XL Events een eventuele ontvangen betaling van Aanmelder restitueren.
 3. Door het voortijdig beëindigen van deelname door de Deelnemer aan een Voetbal XL Events ontstaat geen recht op restitutie van - een deel van - de betaling voor deelname aan het betreffende Voetbal XL Event.

Artikel 7 – Spelregels

 1. Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Voetbal XL Events ter bevordering van een goede uitoefening van de Overeenkomst.
 2. Een Deelnemer die hinder en/of overlast veroorzaakt of kan veroorzaken, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst met die Deelnemer of met andere Deelnemers door Voetbal XL Events in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Voetbal XL Events van - verdere deelname aan - het kamp worden uitgesloten, zonder dat het recht op restitutie van - een deel van - de betaling voor deelname aan het betreffende Voetbal XL Events ontstaat.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid Voetbal XL Events

 1. Voetbal XL Events sluit - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van Voetbal XL Events - iedere aansprakelijkheid voor schade aan zaken, bagage en/of ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan Voetbal XL Events, als gevolg van diefstal, verlies en/of beschadiging uit.
 2. Deelname aan een Voetbal XL Event - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van Voetbal XL Events - is geheel voor eigen risico. Voetbal XL Events sluit alle aansprakelijkheid als gevolg van letsel, blessures, lichamelijke klachten of ongemakken in de meeste brede zin van het woord, die zijn ontstaan tijdens of als gevolg van een Voetbal XL Event, volledig uit en is op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten noch restitutie van de kosten van deelname.
 3. De teksten, foto’s en mogelijke video’s op de Website beschrijven zo goed en nauwkeurig mogelijk wat een Voetbal XL Event inhoudt. Ondanks deze zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van een Voetbal XL Event, bindt deze weergave Voetbal XL Events niet. Mogelijke afwijkingen hiervan - om wat voor redenen dan ook - zijn dan ook mogelijk.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid Aanmelder

 1. Aanmelder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Voetbal XL Events en/of een derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Deelnemer, niet-naleving van de spelregels in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden hieronder begrepen.
 2. Aanmelder zal Voetbal XL Events volledig vrijwaren tegen aanspraken van een derde tot vergoeding van schade welke voortvloeit uit en/of verband houdt met het gebruik tijdens een Voetbal XL Event van faciliteiten en/of diensten door Deelnemer ingevolge de Overeenkomst.

Artikel 10 – Geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s)

 1. Aanmelder en Deelnemer stemmen ermee in dat tijdens of rondom het Voetbal XL Event waaraan Deelnemer deelneemt een of meer geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) worden gemaakt met daarop de herkenbare afbeelding van Aanmelder en/of Deelnemer en dat deze geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) door Voetbal XL Events mogen worden gebruikt voor alle doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot redactionele, commerciële en/of promotionele doeleinden.
 2. Aanmelder en Deelnemer dragen onvoorwaardelijk alle rechten, die hij/zij op de in lid 1 van dit artikel genoemde geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) zou(den) kunnen doen gelden, over aan Voetbal XL Events.
 3. Aanmelder en Deelnemer doen afstand van zijn/haar bevoegdheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar portret voor welk doeleinde dan ook.
 4. Indien Aanmelder en/of Deelnemer niet instemmen/instemt met het maken en het gebruiken van de geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan dienen/dient Aanmelder en/of Deelnemer Voetbal XL Events hiervan voorafgaand aan het betreffende Voetbal XL Event schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Artikel 11 – Privacy 

 1. Aanmelder en Deelnemer stemmen ermee in dat (persoons)gegevens die Aanmelder respectievelijk Deelnemer verstrekt aan Voetbal XL Events mogen worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de Overeenkomst en aanverwante doeleinden waaronder maar niet beperkt tot redactionele, commerciële en/of promotionele doeleinden rondom een Voetbal XL Event, analysedoeleinden en het doen van gerichte aanbiedingen. Tevens stemmen Aanmelder en Deelnemer ermee in dat (persoons)gegevens voor dezelfde doeleinden mogen worden verstrekt aan derden.
 2. Aanmelder respectievelijk Deelnemer heeft het recht om door Voetbal XL Events verwerkte (persoons)gegevens van Aanmelder respectievelijk Deelnemer in te zien.
 3. Op schriftelijk verzoek van Aanmelder en/of Deelnemer zullen de door Voetbal XL Events verwerkte (persoons)gegevens van Aanmelder respectievelijk Deelnemer worden verwijderd uit de bestanden van Voetbal XL Events.

Artikel 12 – Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.